algemene voorwaarden en privacy

Deze website is eigendom van
Cultuurvuur vzw
Zaterdagplein 6, 1000 Brussel

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan  Cultuurvuur vzw of rechthoudende derden.

Koppeling naar andere websites
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Cultuurvuur vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre Cultuurvuur vzw hierdoor geen schade wordt berokkend. Cultuurvuur vzw verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt. Het rechtstreeks overnemen van informatie zonder vermelding, of in het geval van een web-pagina, zonder link naar de bron is niet toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Cultuurvuur vzw levert grote inspanningen opdat deze informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar is, zal Cultuurvuur vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
Cultuurvuur vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op eender welke wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site.

Privacy
Cultuurvuur vzw respecteert uw privacy conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven. Als u inschrijft voor een activiteit of intekent op de nieuwsbrief, beslist u om ons voor dit specifieke doel persoonlijke gegevens te bezorgen. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de interne administratie in het kader van de aangeboden activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing via info@cultuurpauze.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om die te laten aanpassen of schrappen.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden, onder andere om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. 

We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Prijzen 
Onze prijzen zijn in euro, en alle kosten zijn erin inbegrepen, met uitzondering van verplaatsingen naar de activiteit en eventuele verplaatsingen tussen deel-activiteiten. Eventuele verplaatsingen tijdens een activiteit zullen steeds aangekondigd worden in het programma. 
    
Wijziging, annulering
Verkochte tickets kunnen niet worden teruggenomen noch terugbetaald en zijn uitsluitend geldig voor de activiteit waarvoor ze bestemd zijn.  Geen enkele wijziging of annulering van een activiteit door de klant is mogelijk. De gegevens die door cultuurpauze.be zijn geregistreerd, vormen het bewijs van alle transacties die cultuurpauze.be met haar klanten heeft verricht. 
Cultuurpauze.be behoudt het recht om een activiteit te annuleren die niet kan plaatsvinden als onvoorziene omstandigheden of gevallen van overmacht daartoe dwingen, bijvoorbeeld (en deze opsomming is niet exhaustief) weersomstandigheden, stakingen, brand, waterschade, ziekte van een vertolker… In zulke gevallen trachten wij een alternatieve datum te vinden of zal het ticket terugbetaald worden indien de koper daarom vraagt.

Herroepingsrecht
De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991). 

Beeld- en geluidsopnames
Bij het kopen van tickets verleent u het recht tot het maken van geluids- of beeldopnames tijdens de activiteiten die achteraf gepubliceerd worden op onze online kanalen.  Mocht u hiermee niet akkoord gaan, kan u dit melden bij aanvang van de activiteit aan de aanwezige van Cultuurpauze.be of via info@cultuurpauze.be.

Klachten en betwistingen
Iedere betwisting, van welke aard ook, dient schriftelijk te gebeuren, ten laatste de dag na de activiteit. Latere betwistingen kunnen in geen geval als ontvankelijk worden beschouwd. De verkoopt van tickets is onderhevig aan de Belgische wetgeving.

Cultuurvuur vzw ontvangt subsidies van